Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Oddelek za kmetijsko svetovanje, v času od 5.-7.decembra 2012 organizira LOMBERGARJEVE DNEVE s tremi strokovnimi posveti:


2. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo, 5. december 2012

• 5. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo, 6. december 2012

• 8. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, 7. december 2012

 

Vsi posveti in predstavitve sponzorjev bodo potekale v veliki dvorani, »Auditorium magnum«, Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče.

Spoštovani poljedelci, zelenjadarji, vinogradniki, sadjarji, kmetje, kmetijska posestva in zadruge, trgovci domačih kmetijskih pridelkov, živilsko-predelovalna podjetja, certifikacijski organi, zavarovalniške družbe, izobraževalne ustanove, semenarske hiše, zastopniki sredstev za prehrano in varstvo rastlin, zastopniki kmetijske mehanizacije, zastopniki protitočnih mrež in namakalnih sistemov, ponudniki apnenih gnojil, ponudniki sončnih elektrarn, stanovska združenja, društva ter občine!

Želimo si Vaše sodelovanje na Lombergarjevih dnevih.Pridelava poljščin, vina in sadja, sodi med delovno in tehnološko intenzivne kmetijske panoge. Zato so razvijajoče se sodobne tehnologije stalnica in pogoj za uspeh. Žal pa ekonomsko učinkovite in ekološko sprejemljive tehnologije zahtevajo mnoga nova znanja. Tehnološka inovativnost, ki maksimalno upošteva vse zahteve po sonaravnem kmetovanju je edina prava prihodnost slovenskega kmetovanja. V vseh treh posvetih Vam bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili nekatere tehnološke novosti, ki so predstavljene v nadaljevanju povabila. Želimo si, da nam s sponzorskimi sredstvi in Vašo udeležbo na Lombergarjevih dnevih izkažete Vaše zaupanje in podporo našemu strokovnemu delu.

2. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo
Na začetku prvega sklopa predavanj 2. Poljedelskega posveta bo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje predstavljenaskupna kmetijska politika v obdobju od 2014 – 2020. V nadaljevanju predavanjbo predavatelj Johann Sedlmeier predstavilobdelavo tal v luči trajnostnega poljedelstva. Problematiko toplogrednih plinov v kmetijstvu bo predstavildr. Jože Verbičs Kmetijskega inštituta Slovenije.
V drugem delu predavanj bodo predstavljene vremenske nevarnosti pri pridelavi poljščin, vrtnin in zavarovaljivi vremenski riziki s strani mag. Benjamina Schlauerja. S strani Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete bo doc. dr. Rok Miheličpredstavil pH tal, apnenje in dostopnost hranil na njivah.Redni prof. dr. Franci Bavec z Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, bo predaval v zvezi s kolobarjem, klimatskimi spremembami in pridelovalnimi sistemi na njivah. Zatiranje talnih škodljivcev na njivah spoudarkom na problematiki strun bo predstavil prof. dr. Stanislav Trdanz Univerze v Ljubljani, Biotehnične fakultete.

5. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo
Predavanja na 5. Vinogradniškem posvetu se bodo pričela s predstavitvijo Skupne kmetijske politike v obdobju od 2014 – 2020 s strani Ministrstvaza kmetijstvo in okolje. Sledilo bo predavanje glede vremenskih nevarnosti v vinogradništvu in zavarovaljivi vremenski riziki s strani mag. Bena Schlauerja. Izkušnje z zatiranjem ameriškega škržatka prenašalca zlate trsne rumenice in nekaterih drugih škodljivcev in bolezni vinske trte bodo predstavili mag. Jože Miklavc, Miroslav Mešl in Boštjan Matko. Doc. dr. Denis Rusjan z Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, bo predstavil vpliv okužbe grozdja s pepelasto plesnijo (Uncinula necator) na senzorično kakovost grozdja in vina sorte chardonnay.
V drugem delu sklopa predavanj bo ing. Wolfgang Renner iz Poskusne postaje za sadjarstvo in vinogradništvo Haidegg iz Avstrije, predstavil vpliv ampelotehničnih del na kakovost in aromatski potencial sorte sauvignon. Prof. dr. Tatjana Košmerl z Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, bo predstavila ohranjanje aromatskega potenciala od vinograda do steklenice. Sledilo bo predavanje Romana Štabuca, Simone Hauptman in Andreja Jamška s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, na temo ali je ekološka pridelava grozdja perspektiva našega vinogradništva. Značilnosti vin nekaterih inter specifičnih sort vinske trte bodo predstavili mag. Janez Valdhuber, doc. dr. Stanko Vršič in mag. Borut Pulko, z Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.

8. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo
8. Lombergarjev sadjarski posvet se bo pričel s predstavitvijo skupne kmetijske politike s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Predavanja se bodo nadaljevala s predstavitvijo načinov uravnavanja pridelka jablan, kar bo predstavil dr. Michael Zoth iz Kompetenčnega centra iz Bavendorfa. Dr. Karl Lind iz Združenja sadjarjev Avstrijske Štajerske bo predstavil škropilne tehnike v sadjarstvu.
V drugem delu predavanj bo najprej sledilo predavanje mag. Benjamina Schlauerja glede vremenskih nevarnosti v sadjarstvu in zavarovaljivi vremenski riziki. Mag. Jože Miklavc, Miroslav Mešl in Boštjan Matko s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, bodo predstavili izkušnje z zatiranjem pomembnejših bolezni in škodljivcev pri jablanah. Doc. dr. Rok Mihelič z Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, bo predstavil vpliv pH vrednosti tal na pridelavo jabolk. Kako pomemben dejavnik pri pridelavi kakovostnega sadja je listna prehrana, bo predstavljeno s strani prof. dr. Metke Hudina, prav tako z Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete. V zadnjem sklopu drugega dela predavanj bodo predavatelji iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, Sadjarskega centra Maribor in iz Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede predstavili predavanja na temo prve domače in tuje izkušnje s strojno rezjo jablan.

/Vsi referati posveta so uvrščeni v seznam predavanj KOP/

Nazaj na začetno stran